PRIVACY STATEMENT

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Balansbrenger of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer: Anouk Smit
Onderneming: Balansbrenger
Bezoekadres: Wilhelminalaan 24
3842 KC Harderwijk
Nederland
E-mail: inf@balansbrenger.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 622228774
KvK-nummer: 67700179

Balansbrenger is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de klantadministratie en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Balansbrenger is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Balansbrenger is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Balansbrenger, waaronder https://balansbrenger.nl

Balansbrenger verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie, de uitvoering van de overeenkomst het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Balansbrenger opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Balansbrenger. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Balansbrenger om de overeenkomst uit te voeren.

Balansbrenger gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Balansbrenger altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Balansbrenger worden de volgende (persoons-)gegevens van u en uw hond opgeslagen:

– voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres; naam, geslacht, leeftijd en ras van uw hond
– voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats en/of e-mailadres;
– voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer en/of e-mailadres;
– voor het behandelen van vragen en klachten: naam, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer en/of e-mailadres; naam, geslacht, leeftijd en ras van uw hond

(Persoons-)gegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Balansbrenger altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@balansbrenger.nl.

Uw persoonsgegevens en de gegevens van uw hond worden in ieder geval verwijderd:

– in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 1 jaar na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
– in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
– in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;
– in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Balansbrenger gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Balansbrenger, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Daarnaast zijn er Verwerkersovereenkomsten gesloten met externe partij(en) ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Indien het voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is bijzondere persoonsgegevens te verwerken, wordt altijd expliciet toestemming aan u gevraagd.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@balansbrenger.nl.

Het staat Balansbrenger vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Balansbrenger ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Balansbrenger. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Balansbrenger. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Balansbrenger.